Hét kenniscentrum voor vrouwenzorg

Schrijf je in voor de wachtlijst
Opening: Q1 2024

Klachtenafhandeling

Iedere dag doen alle zorgprofessionals van SHE Health Clinics hun uiterste best om u de allerbeste vrouwenzorg te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over ervaring met SHE Health Clinics. Wij hechten groot belang aan uw mening, want door naar uw klacht te luisteren, kunnen we uw klacht behandelen en proberen op te lossen. Vervolgens kunnen we uw klacht verwerken om onze zorgverlening verder te optimaliseren.

Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

Per 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkggz) in werking getreden. Deze vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In de Wkkgz wordt onder andere geregeld dat zorgverleners een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. SHE Health Clinics voldoet aan de Wkggz. Een uitgebreidere toelichting over de klachtopvang is bij het secretariaat van SHE Health Clinics verkrijgbaar. 

Voorleggen SHE Health Clinics

In eerste instantie kunt u via het contactformulier van SHE Health Clinics uw reactie geven. Dat kan een algemene reactie zijn, een klacht, een idee voor verbetering, een tip, en/of een compliment. Dat stellen we zeker op prijs, want als wij niet weten dat u ontevreden bent, dan kunnen we ook niet proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen, onze zorg te verbeteren en te voorkomen dat patiënten na u mogelijk hetzelfde probleem zullen ondervinden.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris bij DOKh

Door open te zijn en met elkaar in gesprek te blijven denken we het grootste deel van eventuele klachten te kunnen verhelpen. Als dat toch niet lukt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting DOKh. Dat is een externe onafhankelijke organisatie die geheel los staat van SHE. Health Clinics, en die ook klachten van andere zorginstellingen behandelt. 

Stichting DOKh

T.a.v. Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de Klachtenfunctionaris van DOKh. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met DOKh.

Klachtopvang

De Klachtenfunctionaris van DOKh is onafhankelijk en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht. Binnen 1 week na het bekend worden van uw klacht bij DOKh neemt de Klachtenfunctionaris contact met u op.

De Klachtenfunctionaris probeert de klacht te bemiddelen als u daarvoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen echter in instantie opgelost worden in een (telefonisch) gesprek tussen u en SHE Health Clinics. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

Oordeel geformuleerd door arts

Om het klachttraject af te ronden, is de arts verplicht binnen een termijn van 6 weken na het indienen van de klacht u te informeren over haar oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld dat schriftelijk wordt aangegeven welke beslissingen zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en welke maatregel(en) eventueel worden genomen. De termijn van 6 weken kan maximaal verlengd worden met vier weken, als u daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld.

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien u niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Na het oordeel heeft u 6 maanden de tijd om te beslissen of u het geschil wilt indienen bij de geschilleninstantie.

Spelregels
  • Hulp van de Klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is hieronder te downloaden.
Komt u er samen met de Klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de Klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil en die wordt behandeld door een volgende commissie, de geschillencommissie van DOKh. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie op onze website en naar de folder: u heeft een geschil met uw arts.